บาร์เซโลนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ

         ปัจจุบันนครบาร์เซโลนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อันดับที่ 2 ของยุโรป เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบาร์เซโลนาให้มีความเป็นอัจฉริยะ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเทคโนโลยี IT/ Internet of Things มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐและปรังปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

         เทศบาลนครบาร์เซโลนาอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีซึ่งเรียกว่า City OS สำหรับเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยระบบดังกล่าวจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การจราจรขนส่ง การใช้พลังงาน การควบคุมสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ รวมทั้งข้อมูลสาธารณะ (Open Data) เข้าด้วยกันแบบบูรณาการผ่านระบบ IT (ทั้งระบบเดิมที่ใช้อยู่และระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเทศบาล) ดังนั้นเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมสามารถนำข้อมูลที่ได้รับแบบทันที (Real-Time) และข้อมูลที่เคยรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้มาวิเคราะห์เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ เพื่อสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ โดยระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ในสเปนได้อีกด้วย

         ในการพัฒนาระบบ City OS รัฐบาลท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้การบริหารจัดการการใช้ฐานข้อมูล / การเข้าถึงข้อมูลต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Competitive dialogue หรือการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลความต้องการของเทศบาลในการดำเนินการโครงการนั้น ๆ เช่น ระบบอะไรที่ต้องการพัฒนา / ปรับปรุง ประเภทของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยบริษัทที่มีข้อเสนอที่ดีที่สุดในแง่ของคุณภาพ เทคโนโลยีและราคาจะได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการ

         ปัจจุบันมีโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นครบาร์เซโลนาเป็นเมืองอัจฉริยะหลายโครงการ อาทิ 1. ระบบการจัดการขยะอัจฉริยะโดยมีการติดตั้งเซนเซอร์ในถังขยะ เมื่อขยะเต็มระบบจะเรียกให้รถมารับไปทิ้ง 2. ระบบเฝ้าติดตามการจราจร 3. โครงการจักรยานสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ที่จอดรถอัจฉริยะ โดยมีแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลแบบ Real-Time สำหรับการค้นหาที่จอดรถ 5. ระบบควบคุมไฟบนท้องถนนอัจฉริยะ ซึ่งสามารถหรี่หรือลดความสว่างได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่ามีการจราจรมากหรือน้อย 6.รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมีการวางเครือข่ายสถานีเติมไฟในเมือง 7. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน บาร์เซโลนาเป็นเมืองแรกของโลกที่ออกกฎหมายสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Ordinance) เพื่อกระตุ้นให้ตึก อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยในเมืองหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ฯลฯ

         จะเห็นว่าปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City คือ ภาครัฐจะผลักดันสนับสนุนอย่างแท้จริง และกำหนดวิสัยทัศน์ว่าต้องการพัฒนาเมืองอย่างไร การจัดลำดับความสำคัญว่าจะพัฒนาหรือปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการภาครัฐระบบใดก่อน และการบูรณาการระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันกับเทคโนโลยี IT รวมทั้งต้องให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

16 มีนาคม 2560

ที่มาของข่าว http://globthailand.com/spain_0002/

ที่มาของภาพ http://opencities.net/barcelona