ความสัมพันธ์กับไทย

ให้เราช่วยเหลือท่าน info@thaibizmadrid.com

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน

ไทยและสเปนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๑๓ (นับจนถึงปัจจุบัน ๑๔๖ ปี) โดยทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี การค้าขาย และการเดินเรือระหว่างราชอาณาจักรสยามกับราชอาณาจักรสเปน (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the Kingdom of Siam and the Kingdom of Spain) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๖๘   นับตั้งแต่ปี ๒๔๒๖ ไทยได้แต่งตั้งหม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์) อัครราชทูตประจำสหราชอาณาจักรให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำสเปนคนแรกด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง   ทั้งสองฝ่ายได้ยกฐานะสถานอัครราชทูตขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔   ต่อมา ในปี ๒๕๐๖ รัฐบาลไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด  โดยมีนายมนู อมาตยกุล  ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดเป็นคนแรก

ที่มาของภาพ http://www.monarquiaconfidencial.com/espana/relacion-Espana-Tailandia-viajes-visitas_0_2802319749.html

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในสเปน

~ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

CONNECT WITH US