สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

โอกาสอาหารออร์แกนิกไทยในสเปน

อุตสาหกรรมเกษตรออร์แกนิกโลกขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่จำนวนพื้นที่เพาะปลูกเกษตรออร์แกนิก (50.9 ล้านเฮคเตอร์) จำนวนผู้ผลิต (2.4 ล้านรายใน 179 ประเทศ) และมูลค่าตลาดอาหารออร์แกนิก (ประมาณ 75,000 ล้านยูโร) โดยมีปัจจัยบวกมาจากกระแสคนรักสุขภาพ ความต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กอปรกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐบาลไทยมีนโยบายต้องการยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยในกลุ่มอาหารอนาคตหรือ Future Food ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก 

อ่านเพิ่มเติม

โอกาสเครื่องสำอางฮาลาลไทยในสเปน

ปัจจุบัน สินค้าและบริการฮาลาลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพขยายตัวได้อีกมากเนื่องด้วย 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1) การเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมโลก ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 1,800 ล้านคนทั่วโลกและคาดการณ์กันว่าในปี 2573 จะเพิ่มเป็น 2,200 ล้านคนหรือร้อยละ 26.4 ของประชากรโลก 2) กลุ่มประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม (OIC) เป็นผู้นำการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก โดยค่าเฉลี่ยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ระหว่างปี 2556-2561 อยู่ที่ร้อยละ 6.3 โดยประมาณ และ 3) การเพิ่มจำนวนของชนชั้นกลางมุสลิมจากทั่วโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยบวกสำหรับการขยายตลาดสินค้าและบริการฮาลาลของไทย  

อ่านเพิ่มเติม

ทำความรู้จักตลาดข้าวในสเปน และโอกาสของข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่

แม้สเปนจะเป็นประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหภาพยุโรป (อียู) และเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญประเทศหนึ่ง ซึ่งข้าวที่ปลูกและส่งออกร้อยละ 59 คือข้าวสายพันธุ์ Indica แต่ก็เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวมาจากต่างประเทศเข้ามาเช่นกัน ปริมาณเฉลี่ยการนำเข้าข้าวในรอบ 5 ฤดูกาลเพาะปลูก (2554/2555 – 2558/2559) อยู่ที่ 81,432 ตัน 

อ่านเพิ่มเติม

ขยายตลาดธุรกิจฮาลาลไทย ตอน 3: ท่าเรืออัลเฆซีราสและโอกาสสำหรับสินค้าและธุรกิจไทยในสเปน ยุโรปใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลาง

เมื่อตอนที่แล้ว ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปนได้นำเสนอ “ขยายธุรกิจฮาลาลไทย ตอน 2: เขตอุตสาหกรรมฮาลาลเมืองกอร์โดบา และโอกาสสำหรับนักลงทุนไทย” ในตอนนี้ ศูนย์ฯ จะมานำเสนอข้อมูลการขยายตลาดสินค้าและธุรกิจฮาลาลไทยผ่านท่าเรืออัลเฆซีราส (Puerto de Algeciras) ทางตอนใต้ของสเปน เพื่อไปยังตลาดต่าง ๆ ทั้งในสเปน ยุโรปใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลาง

อ่านเพิ่มเติม

ขยายตลาดธุรกิจฮาลาลไทย ตอน 2: เขตอุตสาหกรรมฮาลาลเมืองกอร์โดบา และโอกาสสำหรับนักลงทุนไทย

ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่เมืองกอร์โดบา และตอนใต้ของสเปน เมืองกอร์โดบาร่วมกับสถาบันฮาลาล พัฒนาเขตอุตสาหกรรมฮาลาลที่เมืองกอร์โดบาขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่เมืองกอร์โดบาและเมืองใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมธุรกิจและบริการเกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจฮาลาลเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างครบวงจร 

อ่านเพิ่มเติม

ขยายตลาดธุรกิจฮาลาลไทย ตอน 1: สถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบาและโอกาสของสินค้าและธุรกิจฮาลาลไทยในสเปน

วันนี้ เราจะไปทำความรู้จักกับสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา และเขตอุตสาหกรรมฮาลาลเมืองกอร์โดบา   หนึ่งหน่วยงานกับอีกหนึ่งพื้นที่ ซึ่งมีความสำคัญต่อสินค้าและธุรกิจฮาลาลทางตอนใต้ของสเปน และจะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าและธุรกิจฮาลาลของไทย ที่กำลังมองหาลู่ทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนในสาขานี้กับสเปน รวมถึงประเทศต่าง ๆ ทางตอนเหนือของแอฟริกาและตะวันออกกลาง

อ่านเพิ่มเติม

งาน Conxemar 2017 หรือ International Frozen Seafood Exhibition ครั้งที่ 19

งาน Conxemar หรือ International Frozen Seafood Exhibition เป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จัดโดยสมาคม Conxemar (สมาคมผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสเปน) งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมือง Vigo แคว้น Galicia ซึ่งเป็นแคว้นที่มีการทำประมงที่ใหญ่ที่สุดของสเปน

อ่านเพิ่มเติม 

อุตสาหกรรมฮาลาลในสเปน

อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีตลาดที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมกว่า 1,800 ล้านคนทั่วโลก กอปรกับกำลังซื้อของผู้บริโภคจากกลุ่มประเทศมุสลิม โดยเฉพาะแถบตะวันออกกลางที่มีอยู่สูง ทำให้ผู้ประกอบการสเปนเริ่มให้กับความสนใจกับอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเกษตรแปรรูป อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง

อ่านเพิ่มเติม

ไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสเปน “FITUR ครั้งที่ 37”

งาน FITUR (Feria Internacional de Turismo) ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสเปน จัดเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Feria de Madrid กรุงมาดริด โดยหัวข้อหลักของงาน คือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ที่ประกาศให้ปี ค.ศ. 2017 เป็น “ปีสากลแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา” 

อ่านเพิ่มเติม 

FRUIT ATTRACTION 2016

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “FRUIT ATTRACTION 2016: International Trade Show for the Fruit and Vegetable Industry” ครั้งที่ 8 ณ  IFEMA – FERIA DE MADRID  กรุงมาดริด โดย Ms. Isabel García Tejerina รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร การส่งออกของสเปนและระดับโลก มีบริษัทมาตั้งบูธแสดงสินค้าและบริการถึง 1,200 บริษัทจาก 30 กว่าประเทศ 

อ่านเพิ่มเติม