ขยายตลาดธุรกิจฮาลาลไทย ตอน 2

แผนที่เครือข่ายโลจิสติกส์แคว้นอันดาลูเซีย (Red logística de Andalucía)

ขยายตลาดธุรกิจฮาลาลไทย ตอน 2: เขตอุตสาหกรรมฮาลาลเมืองกอร์โดบา และโอกาสสำหรับนักลงทุนไทย

ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่เมืองกอร์โดบา และตอนใต้ของสเปน เมืองกอร์โดบาร่วมกับสถาบันฮาลาล พัฒนาเขตอุตสาหกรรมฮาลาลที่เมืองกอร์โดบาขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่เมืองกอร์โดบาและเมืองใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมธุรกิจและบริการเกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจฮาลาลเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างครบวงจร โดยเขตอุตสาหกรรมฮาลาลอยู่ระหว่างการเริ่มก่อสร้าง โดยตั้งอยู่ภายในศูนย์โลจิสติกส์แห่งเมืองกอร์โดบา (Área Logística de Córdoba) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโลจิสติกส์แคว้นอันดาลูเซีย (Red logística de Andalucía)  เพื่อใช้ข้อได้เปรียบของเขตอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของสเปน ทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ อาทิ ท่าอากาศยานเซบีญา ท่าเรืออัลเฆซีราส และท่าเรือมาลากา เป็นต้น

เขตอุตสาหกรรมฮาลาลเมืองกอร์โดบา เชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อเป็นฐานผลิตและกระจายสินค้าฮาลาล สำหรับจำหน่ายในสเปน ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านฮาลาลในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เขตอุตสาหกรรมฮาลาลตั้งเป้าหมายให้มีผู้ประกอบการด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร บริษัทโลจิสติกส์ รวมทั้งบริษัทด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งจากสเปนและต่างประเทศเข้าไปดำเนินกิจการในพื้นที่ โดยผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากท้องถิ่น อาทิ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีโรงเรือน ภาษีรายได้ เป็นต้น ซึ่งสิทธิประโยชน์และสัดส่วนที่ได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ตามแต่ที่เขตอุตสาหกรรมฮาลาลจะเป็นผู้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ประเภทบริษัท จำนวนเงินลงทุนและขนาดพื้นที่ จำนวนบุคลากรที่จะจ้างทำงานและชนิดสัญญาการจ้างงาน ประเภทกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากศูนย์โลจิสติกส์เมืองกอร์โดบา อีเมล cordoba@redlogisticadeandalucia.es หรือศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.agenciaidea.es/web/eng

ศูนย์โลจิสติกส์แห่งเมืองกอร์โดบา (Área Logística de Córdoba)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

  • http://www.institutohalal.com/producto/trivalor-xxi-s-l-hotel-mandarin-oriental-barcelona/
  • http://www.hrwkorea.or.kr/info/info.php
  • http://www.institutohalal.com/instituto-halal-consolida-su-estrategia-de-idi-halal-fortaleciendo-su-alianza-con-tailandia/

 

30 ตุลาคม 2561