ขยายตลาดธุรกิจฮาลาลไทย ตอน 1

ตราเครื่องหมายมาตรฐานฮาลาล ของสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา

ขยายตลาดธุรกิจฮาลาลไทย ตอน 1

สถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา[1] และโอกาสของสินค้าและธุรกิจฮาลาลไทยในสเปน

วันนี้ เราจะไปทำความรู้จักกับสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา และเขตอุตสาหกรรมฮาลาลเมืองกอร์โดบา หนึ่งหน่วยงานกับอีกหนึ่งพื้นที่ ซึ่งมีความสำคัญต่อสินค้าและธุรกิจฮาลาลทางตอนใต้ของสเปน และจะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าและธุรกิจฮาลาลของไทย ที่กำลังมองหาลู่ทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนในสาขานี้กับสเปน รวมถึงประเทศต่าง ๆ ทางตอนเหนือของแอฟริกาและตะวันออกกลาง

เริ่มต้นกันที่สถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ภายใต้กฎหมายสเปนเลขที่ 26/92 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการอิสลามสเปน  (Junta Islámica) มีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ ทำหน้าที่เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าและธุรกิจฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในสเปน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวมุสลิมต่อสินค้าและบริการที่ได้รับ    โดยสถาบันฯ ได้ขยายฐานการให้บริการไปยังประเทศลาตินอเมริกา เช่น เม็กซิโก  เป็นต้น

ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ออกใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้ธุรกิจกว่า 350 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าและธุรกิจจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร (ร้อยละ 90) ตามด้วยภาคบริการด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.7) สินค้าเทคโนโลยีและวิศวกรรม (ร้อยละ 2.8) สินค้าเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ (ร้อยละ 2.2) และอื่น ๆ (ร้อยละ 0.3)  โดยใบรับรองมาตรฐานฮาลาลที่ออกโดยสถาบันฯ จะมีอายุ 1 ปี และจะมีการตรวจสอบมาตรฐานเป็นรายปีเพื่อต่ออายุใบรับรอง

สถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบาเป็นสมาชิกของหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องการรับรองมาตรฐานฮาลาลระหว่างประเทศ อาทิ Spanish Association for Standardization – UNE (สเปน), The European Associaton of Halal Certifiers – AHC-EUROPE  (ตุรกี), World Halal Food Council – WHFC  (อินโดนีเซีย) และ International Halal Integrity Alliance – IHIA (มาเลเซีย)  อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการรับรองมาตรฐานฮาลาลในต่างประเทศ อาทิ กระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน กระทรวงสาธารณสุขกาตาร์ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีความร่วมมือกับสถาบันฮาลาลในหลายประเทศ รวมทั้งกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้สินค้าและธุรกิจที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลจากสถาบันแห่งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภคชาวมุสลิมในสเปนเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในยุโรป แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลางได้ด้วย

นอกจากการรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าแล้ว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลในสเปน  โดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอิสลาม  สถาบันฯ ได้ให้การรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในสเปนด้วย  โดยในส่วนของธุรกิจโรงแรม  มีโรงแรมในสเปนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสถาบันฯ  ได้แก่ โรงแรม Alanda Hotel Marbella เมือง Marbella ทางตอนใต้ของประเทศ (http://www.alandahotelmarbella.com/) โรงแรม Costa del Sol Torremolinos เมือง Málaga ทางตอนใต้ของสเปน (http://www.cdshotels.co/) โรงแรม Mandarin Oriental Barcelona (https://www.mandarinoriental.es/) ณ นครบาร์เซโลนา เป็นต้น

โรงแรม Alanda Hotel Marbella โรงแรมแห่งแรกในสเปนที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาล
โรงแรม Costa del Sol Torremolinos โรงแรมแห่งที่สองที่ได้รับรองเครื่องหมายรับรองฮาลาล
โรงแรม Mandarin Oriental Barcelona นครบาร์เซโลนา

โรงแรม Mandarin Oriental Barcelona นครบาร์เซโลนาในด้านการรับรองมาตรฐานร้านอาหารฮาลาล สถาบันฯ แบ่งมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) Halal Certified คือร้านอาหารที่จำหน่ายเมนูอาหารฮาลาล และร้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้แก่ลูกค้าที่เป็นมุสลิม เช่น  ห้องละหมาด 2) Self Certified คือร้านอาหารที่จำหน่ายเมนูอาหารฮาลาล และเจ้าของร้านซึ่งเป็นชาวมุสลิมเป็นผู้รับรองร้านอาหารของตนเอง 3) Muslim Friendly คือร้านอาหารที่มีจำหน่ายเมนูอาหารฮาลาล แต่อาจมีการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4) Pork-free คือร้านอาหารที่ไม่ได้จำหน่ายเมนูอาหารฮาลาล แต่จำหน่ายอาหารที่ไม่มีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบ และอาจมีการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้แก่บรรดาร้านอาหารที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของร้านให้เป็น Halal Certified ต่อไป

สถาบันฯ ยังมีการออกใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้แก่บริษัทจัดนำเที่ยวสำหรับกลุ่มมุสลิมฮาลาล และให้กับท่าเรือเมืองอัลเฆซีราส ซึ่งเป็นท่าเรือที่เชื่อมระหว่างสเปนกับแอฟริกา ซึ่งนอกจากจะรองรับการเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องการบริการด้านฮาลาลแบบครบวงจรแล้ว ท่าเรือยังจะเป็นช่องทางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าฮาลาล เพื่อให้ผู้บริโภคสินค้าฮาลาลมั่นใจในกระบวนการในสินค้าว่าไม่มีการปนเปื้อนใด ๆ

ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเปิดตลาดสินค้าและฮาลาลในสเปน อาจพิจารณาขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าและธุรกิจฮาลาลจากสถาบันฮาลาลของกอร์โดบา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกลุ่มนี้  โดยกระบวนการโดยย่อในขอรับการรับรองจากสถาบันฮาลาลฯ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) การยื่นขอรับการรับรอง 2) การตรวจสถานที่เบื้องต้น 3) การตรวจสอบเริ่มแรก 4) การมอบใบรับรองมาตรฐาน 5) การตรวจสอบควบคุมการใช้ใบรับรองมาตรฐาน 6) การขึ้นทะเบียนสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 7) การใช้ตรามาตรฐานฮาลาล 8) การปฏิบัติตามพันธกรณีของผู้ขอรับการรับรอง ผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.institutohalal.com/benefits/?lang=en

[1] จังหวัดกอร์โดบา ตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซีย ทางตอนใต้ของประเทศ ในทางประวัติศาสตร์อิสลามเมืองนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นศูนย์กลางการปกครองของรัฐเคาะลีฟะห์แห่งกอร์โดบาระหว่างปี ค.ศ. 1472-1574 และมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นของวัฒนธรรมอิสลามที่ยังหลงเหลือในปัจจุบันคือมัสยิดกอร์โดบา (Mezquita de Córdoba)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

  • http://www.institutohalal.com/producto/trivalor-xxi-s-l-hotel-mandarin-oriental-barcelona/
  • http://www.hrwkorea.or.kr/info/info.php
  • http://www.institutohalal.com/instituto-halal-consolida-su-estrategia-de-idi-halal-fortaleciendo-su-alianza-con-tailandia/

25 ตุลาคม 2561