UNWTO เปิดรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนในองค์กรด้านการจัดการการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก UNWTO สมัครเข้ารับทุนการศึกษาของ UNWTO. Themis Foundation เพื่อศึกษาในหลักสูตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master UNWTO-UOC in Strategy and Sustainable Management of Tourism Destinations ที่มหาวิทยาลัย Universitat Oberta de Catalunya (UOC) นครบาร์เซโลนา  โดยผู้สมัครสามารถเลือกศึกษาหนึ่งในสองสาขาวิชาที่เปิดให้สมัคร ได้แก่ 1) การวางแผนและจัดการสถานที่ท่องเที่ยว หรือ 2) การตลาดและการสื่อสารด้านสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรออนไลน์โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาสเปน และจะเริ่มการเรียนการสอนในเดือนตุลาคม 2561

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  • เป็นข้าราชการขององค์กรระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น ด้านการจัดการการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก UNWTO
  • ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของตน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารระดับสูง (อธิบดีหรือรัฐมนตรี) ของหน่วยงานการท่องเที่ยวระดับสูงสุดของประเทศ
  • มีหนังสือรับรองความสามารถทางภาษาสเปน
  • รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขของทุนดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบุคคลที่ได้รับทุนการศึกษา และการยกเลิกทุนการศึกษา

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร ส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาออนไลน์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ UNWTO http://themis.unwto.org/content/grant-officials-master-unwto-uoc-strategy-and-sustainable-management-tourism-destinations-ed หมดเขตรับสมัครทุนการศึกษาวันที่ 15 เมษายน 2561

6 กุมภาพันธ์ 2561