งานสัมมนา “Asia Innova. Connecting Smart Cities between Asia and Europe” ณ กรุงมาดริด

นาย Fernando García Casas รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสเปน และนาย Luís Ceuto ผู้ประสานงานของนายกเทศมนตรี เทศบาลกรุงมาดริดกล่าวเปิดงาน Asia Innova

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 สถาบัน Casa Asia ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสเปนและเทศบาลกรุงมาดริดจัดการสัมมนาในหัวข้อ Asia Innova. Connecting Smart Cities between Asia and Europe ณ Palacio de Cibeles กรุงมาดริด ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาชุมชน (urbanism) ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกว่า 20 คนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป อาทิ เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น จีน สเปน และออสเตรเลีย มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่อง smart cities เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ smart cities ระหว่างสองภูมิภาค เนื่องจากหลายเมืองในภูมิภาคเอเชีย อาทิ กรุงโซล สิงคโปร์ เมืองปูเน ฮ่องกง กรุงโตเกียว มีโครงการ smart cities ที่ล้ำสมัย อาทิ ระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การนำ Big Data และ Startup Ecosystem มาใช้ในการบริหารจัดการชุมชนเมือง

ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศเข้าร่วมบรรยายหัวข้อเรื่อง Common challenges and hurdles in Asian and European cities in the 21st Century

ในส่วนของกรุงมาดริด นาย Luís Ceuto ผู้ประสานงานของนายกเทศมนตรี เทศบาลกรุงมาดริดได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกรุงมาดริด ได้แก่ การรวมโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการเข้าไว้ด้วยกัน ระบบการให้บริการขนส่งมวลชน ระบบบำบัดน้ำและรีไซเคิลน้ำ การเชื่อมโยงหน่วยบริการฉุกเฉินผ่าน MiNT Madrid Inteligente (platform รวมศูนย์ข้อมูลและการให้บริการด้านการจัดการชุมชนเมือง) และคุณภาพชีวิตของชาวกรุงมาดริดโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและอาหาร

บรรยากาศงานสัมมนา Asia Innova

นอกจากนี้ หน่วยงาน CDTI ของสเปน (Centre for the Development of Industrial Technology) ได้นำเสนอโอกาสในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน R&D&I ระหว่างสเปนและต่างประเทศ โดยในขณะนี้ CDTI อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำ Letter of Intent กับ สวทช. และ สนง. นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ของไทย เพื่อปูทางไปสู่การจัดทำ MoU ระหว่าง 3 หน่วยงานเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนา R&D&I ในลักษณะ joint projects ระหว่างกันต่อไป

การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการพัฒนา smart cities เป็นเรื่องสำคัญ แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย อาทิ การรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละเมืองไว้ กรณีศึกษาการพัฒนา smart cities ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว ควรมีไว้เพื่อนำมาปรับใช้ มิใช่การคัดลอกทั้งหมด เพราะแต่ละเมืองมีลักษณะและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน รวมทั้งประเด็นอุปสรรคในการพัฒนาเรื่อง smart cities อาทิ ประชากรบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานได้ (การบริการสาธารณสุข ไฟฟ้า หรือน้ำดื่ม) การจัดการขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ครอบคลุม มลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ

สำหรับผู้สนใจเรื่องการพัฒนา smart cities สามารถเข้าร่วมงานสัมมนา IV Congreso Ciudades Inteligentes (4th Smart Cities Congress) ณ กรุงมาดริด ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es