ข่าวประกันสังคมของเทศบาลกรุงมาดริด ไตรมาส 3 พ.ศ. 2560

ประชาชนยืนรอเข้าแถวหน้าสำนักงานจัดหางาน แคว้นมาดริด

ข่าวประกันสังคมเทศบาลกรุงมาดริด ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้นำเสนอสถิติจำนวนผู้มีงานทำในกรุงมาดริด สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

  1. สถิติผู้มีงานทำในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560: จำนวนผู้มีงานทำในกรุงมาดริด แคว้นมาดริด และประเทศสเปนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 กล่าวคือ ผู้มีงานทำในกรุงมาดริดมีจำนวน 1,878,070 คน (เพิ่มขึ้น 80,783 คนหรือร้อยละ 4.5) ในแคว้นมาดริด 3,017,393 คน (เพิ่มขึ้น 136,262 คนหรือร้อยละ 4.7) และในประเทศสเปน 18,400,140 คน (เพิ่มขึ้น 796,827 คนหรือร้อยละ 4.5)
  2. ประเภทการลงทะเบียนประกันสังคม: ในจำนวน 1,878,070 คนของผู้มีงานทำในกรุงมาดริด แบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนประกันสังคมแบบ 1) ประเภททั่วไป 1,617,127 คน 2) งานอิสระ (freelance) 183,280 คน และ 3) ประเภทพิเศษ 77,663 คน
  3. การจ้างงานจำแนกตามสาขาอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 พบว่าสาขาอาชีพในกรุงมาดริดที่มีการจ้างงานจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
  • ภาคก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1
  • ภาคบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 โดยงานธุรการในสำนักงานมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงที่สุด (ร้อยละ 19.1) ตามด้วยงานเขียนโปรแกรม ที่ปรึกษา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 7.6) ส่วนงานแม่บ้านลดลง (ร้อยละ – 0.6)
  • ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6

 

ที่มาของภาพ http://opcionis.com/blog/requisitos-ayuda-420-euros/

17 พฤศจิกายน 2560