Business Potentials of the ASEAN Connectivity

คณะกรรมการอาเซียนในกรุงมาดริดจัดงานสัมมนาเรื่อง “Business Potentials of the ASEAN Connectivity” ในนครบาร์เซโลนา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการอาเซียนในกรุงมาดริดร่วมกับ Casa Asia จัดงานสัมมนาเรื่อง “Business Potentials of the ASEAN Connectivity”  ที่สำนักงานใหญ่ของ Casa Asia ในนครบาร์เซโลนา ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของสเปนเข้าร่วมจำนวน  60 คน  ในโอกาสนี้ นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยในการส่งเสริมการเชื่อมโยงอาเซียน”  โดยเน้นนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย (พ.ศ. 2558 – 2565) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนติดกับกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และมาเลเซีย  การส่งเสริมโซ่อุปทานและฐานการผลิตในภูมิภาคด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ต่าง ๆ  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปีของไทย” (พ.ศ. 2558-2564) รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

                       

หลังการสัมมนา ผู้เข้าร่วมได้พบปะสังสรรค์กับผู้บรรยายในช่วงงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนได้นำอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่มของแต่ละประเทศมาบริการ ในส่วนของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดได้นำทอดมันปลา และผัดไทยจากร้านอาหารไทยในนครบาร์เซโลนา และน้ำมะพร้าวจากบริษัท Co-co Wilson มาร่วม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยและสินค้าไทยได้เป็นอย่างดี  ในช่วงพบปะดังกล่าว มีตัวแทนธนาคารและบริษัทนำเที่ยวแสดงความสนใจที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวกับไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานติดต่อเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป